voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SCOOTER

 1. Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
  De huurovereenkomst word aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen
 2. Verlenging van de huurperiode
  Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen
 3. Overschrijding van de huurperiode
  Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 15,- per te laat gekomen uur verschuldigd is met een maximum van 3 uur waarna de kosten van een volle verhuur dag a € 40,- in rekening worden gebracht. Deze verhoging geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 4. Betaling
  Voor aanvang van de huurperiode wordt een vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van € 150,- euro waarborgsom verlangd. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag word geretourneerd. Betaling dienst onmiddellijk bij aanvang van de huurtermijn te geschieden.
 5. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
  Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. kosten voor brandstof en reiniging voor rekening van huurder
 6. Gebruik van het voertuig
  Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan er ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders minimaal 21 jaar oud zijn, beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-,rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,-. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof (E5 of Euro 98) te tanken en weer met volle tank in te leveren. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht: verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen; de instructies van verhuurder op te volgen; de politie ter plaatse te waarschuwen; gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurden of aan diens verzekeraar te verstrekken; binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen; zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. De scooter mag niet als bezorgscooter gebuikt worden.
 7. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
  Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. Schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden. Huurder is verplicht om bij het stallen en parkeren de scooter altijd op stuurslot te zetten en ten alle tijden aan het voorwiel te zekeren met het bijgeleverde Klasse-3 slot. De scooter mag nooit onbeheerd danwel onbewaakt worden achtergelaten. De huurder verklaart via deze overeenkomst aan verhuurder alle medewerking te zullen verlenen bij het verhalen van alle veroorzaakte schade. Bij diefstal / vermissing / verduistering is de huurder aansprakelijk voor het vergoeden van de dagwaarde van de scooter. De schade door huurderving is daarbij niet inbegrepen. Bij het niet direct, na het eerste gedane verzoek, voldoen van de totale schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. Indien gedurende de huurovereenkomst danwel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder om zonder enig recht op terugboeking deze kosten danwel het verschuldigde bedrag ná de huurperiode middels een machtiging af te schrijven van huurders bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging. Bij ondertekening van deze overeenkomst machtigt de huurder de verhuurder tot het bovenstaande. Het maximale eigen risico bedraagt € 850,- voor de huurder.
 8. Technische gebreken aan voertuig
  Indien verder rij­den met het voertuig onmogelijk is ten ge­volge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwe­zig was, heeft huurder recht op ver­van­gend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op ver­van­gend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk.
 9. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
  Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).
 10. Ontbinding van de huur
  Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebre­kestelling of rechterlijke tus­senkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de ver­plichtingen van de huurover­eenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder over­lijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van beta­ling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buiten­land verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
 11. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen
  Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 12. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
  De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.
 13. Toepasselijk recht
  De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

DEALER VAN